Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (cookies). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
  • Sazinies:  
  •  
  •  
  •  

Noteikumi

 

1. Iznomātājs iznomā Nomniekam automašīnu (turpmāk tekstā – Auto), kas norādīta saistošajā Līgumā par
automašīnas nomu. Vienlaicīgi ar Auto Nomniekam tiek nodots viss ar Auto saistītais aprīkojums un piederumi
(atslēgas, dokumenti, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.).
2. Nomnieks, parakstot Līgumu par automašīnas nomu un šos noteikumus (turpmāk abi kopā saukti – Līgums)
apliecina, ka viņam ir atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība, tām nav uzlikts liegums un tās ir derīgas.
3. Iznomātājs nodod Auto Nomniekam vispārēji labā stāvoklī un darba kārtībā. Visi defekti/trūkumi tiek fiksēti
Līguma sadaļā “Transportlīdzekļa izsniegšanas akts”. Nomnieka pienākums ir pārbaudīt nodotā Auto stāvokli un
ar savu parakstu apliecināt, ka tas atbilst „Transportlīdzekļa izsniegšanas aktā” norādītajam stāvoklim. Visas
sūdzības, kas tiek saņemtas pēc tam, tiek uzskatītas par nepamatotām un par tām atbildību uzņemas Nomnieks,
ja vien Nomnieks neiesniedz Iznomātājam objektīvi pamatotus pieradījumus tam, ka šādi bojājumi nav radušies
Nomnieka vainas dēļ.
4. Nomniekam ir pienākums:
a) pirms Līguma noslēgšanas iemaksāt Iznomātājam došības naudu par Auto vai ļaut priekšautorizēt to no
bankas maksājuma kartes, samaksāt nomas maksu un apmaksāt visus papildus pakalpojumus, ja Nomnieks
tādus izvēlējies;
b) pēc Līguma termiņa beigām nodot Auto Iznomātājam iepriekš norunātajā vietā un laikā, tādā pašā tehniskā un
vizuālā stāvoklī un ar tādu pašu degvielas tvertnes daudzumu, kāds tas bijis Auto saņemšanas brīdī, kā arī ar
visām iekārtām, piederumiem un dokumentiem. Ja Nomnieks nenodod Auto Iznomātājam noteiktajā vietā un
laikā, tas par ikvienu laikā neatdoto Auto kavējuma dienu maksā Iznomātājam Līgumā noteikto nomas maksu par
katru dienu līdz dienai, kamēr Auto tiek nogādāta atpakaļ Iznomātājam;
c) ievērot Auto drošas ekspluatācijas noteikumus un lietot Auto kā krietnam un rūpīgam saimniekam, ievērojot
Līguma, visus spēkā esošos Ceļu satiksmes un citus saistošos noteikumus;
d) jebkāda Auto bojājuma gadījumā nekavējoties par to ziņot Iznomātājam pa tālr. +37120660000 un,
vienojoties ar Iznomātāju, nepieciešamības gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, nogādāt
Auto Iznomātāja norādītajā adresē; Katrīnas dambis 29, Rīga, Latvija. 
e) veikt Līgumā paredzētos nomas un visus citus ar nomu, ar šo Līgumu un Auto lietošanu saistītus
maksājumus, ievērojot Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus.
f) sniegt Iznomātajam par sevi pilnīgu un patiesu informāciju un nekavējoties informēt Iznomātāju, ja
Nomniekam Līguma darbības laikā mainās adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese;
g) visā šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par katru bojājumu, kas nodarīts Auto, un
par ikvienu tādējādi radušos zaudējumu (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem) Iznomātājam un/vai
trešajām personām, kas ir noticis Līguma noteikumu pārkāpuma, Nomnieka neuzmanības, nezināšanas,
nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ.
h) nekavējoties apmaksāt visus Iznomātāja piestādītos rēķinus par Ceļu satiksmes un/vai citu saistošo
noteikumu pārkāpumiem, kas radušies Līguma darbības laikā, kā arī samaksāt Iznomātājam šo sodu
administrācijas maksu (Pielikums Nr.1), ja šos maksājumus nav bijis iespējams ieturēt no iemaksātās drošības
naudas un/vai ieturēt no Nomnieka bankas kartes. Nomniekam ir pienākums apmaksāt arī visus citus sodus (tajā
skaitā fotoradaru, videoradaru sodus), kas var Iznomātājam kļūt zināmi arī pēc šī Līguma darbības termiņa
beigām, bet ir fiksēti tā laikā.
i) atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos), kuri radušies Iznomātājam sakarā ar
trešo personu pieteiktajiem prasījumiem un pretenzijām attiecībā uz Auto par laiku, kad Auto ir bijis Nomnieka
lietošanā;
j) ievērot Līgumā norādīto nobraukuma limitu; apmaksāt visu degvielu, kas tiek izmantota Auto lietošanai, un
segt citus izdevumus, kuri ir saistīti ar Auto ekspluatāciju, segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Līguma
darbības laikā, tai skaitā par Auto mazgāšanu un salona tīrīšanu;
k) turēt Auto diennakts apsargājamās stāvvietās;
l) darīt visu iespējamo, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Auto, tajā skaitā arī dabas stihiju un/vai
nepārvaramas varas laikā;
m)apmaksāt visas administrācijas maksas un sodus, kas radušies pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, saskaņā ar
Pielikumu Nr.1;
n) pēc Iznomātāja pieprasījuma personīgi atrādīt Auto Iznomātājam, Iznomātāja norādītā vietā, laikā;
o) par saviem līdzekļiem iegādāties vinjetes, apmaksāt izdevumus par maksas ceļu izmantošanu u.t.t.
5. Nomniekam ir aizliegts:
a) nodot Auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām. Ja Nomnieks ir nodevis Auto trešajai
personai un tas tiek bojāts, tam radušies neatgriezeniski bojājumi vai notikusi tā pilnīga bojāeja, zādzība,
Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi;
b) veikt Auto pārbūvi, uzstādīt tajā palīgiekārtas, aizvietot esošās iekārtas ar citām, kā arī patstāvīgi vai ar trešo
personu starpniecību veikt jebkādus Auto remonta darbus vai detaļu nomaiņu, izņemot gadījumus, kad šādas
darbības ir iepriekš rakstiski saskaņotas ar Iznomātāju;
c) savā prombūtnes laikā atstāt Auto salonā Auto dokumentus un atslēgas;
d) smēķēt Auto;
e) piedalīties ar Auto jebkāda veida sacensībās; driftēt (braukt sānslīdē); izmantot to mācību braucienos; to
ieķīlāt; nodot Auto apakšnomā; izmantot to pretlikumīgu darbību veikšanai; izmantot Auto braukšanai bezceļa
apstākļos; izbraukt vai izvest (pārvietot) to no Eiropas Savienības; izmantot Auto citu transportlīdzekļu vilkšanai,
kā arī piekabes vai treilera vilkšanai;
f) veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt Auto un/vai radīt jebkādus zaudējumus Iznomātājam.
6. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas un atbilstošas degvielas lietošanu, uzpildot Auto, kā arī par eļļas līmeņa,
visu citu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli un nepieciešamības gadījuma arī papildināšanu pie katras Auto
degvielas uzpildīšanas reizes.
7. Nomnieka iemaksāto drošības naudu Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 10 (desmit) darba dienām pēc dienas,
kad Auto ir atgriezts atpakaļ Iznomātajam, vai ilgāk, ja Nomnieks Auto ir radījis bojājumus, par kuriem tam
jāatlīdzina Iznomātājam un kurus Iznomātājs novērš, vai ja ir neskaidrības par neapmaksātiem sodiem, ko radījis
Nomnieks. Nomnieks ir informēts, ka, ja drošības nauda ir priekšautorizēta no bankas kartes, tās atbloķēšanas
ilgums var palielināties banku darbības rezultātā.
8. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par visiem sodiem saistībā ar satiksmes vai autotransporta stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem nomas periodā, kā arī par jebkuriem citiem likumu pārkāpumiem un to radītajām sekām.
Ja Līguma darbības laikā Auto tiek uzlikts sods, sodu apmaksu veic Iznomātājs. Par piemēroto sodu un šī soda
administrēšanas maksu Iznomātājs piestāda rēķinu Nomniekam, ja šo maksājumu nav bijis iespējams ieturēt no
Nomnieka bankas kartes un/vai drošības naudas.
9. Iznomātājs ir tiesīgs no Nomnieka iemaksātās drošības naudas un/vai Nomnieka bankas kartes vienpusēji
bez Nomnieka piekrišanas un fiziskas klātbūtnes ieturēt: samaksu par Auto bojājumiem, Pielikumā Nr.1 norādītos
maksājumus, apdrošināšanas pašriska summas, sodus par satiksmes un/vai autotransporta stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem, soda naudas administrēšanas maksas, maksājumus par maksas ceļu izmantošanu,
dīkstāves izdevumus, trešo personu pieprasījumus, aprīkojuma zudumu, u.tml. maksājumus, kā arī jebkurus
Iznomātājam radītus izdevumus un/vai zaudējumus, kas radušies šī Līguma sakarā.
Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniedz iemaksāto drošības naudas apmēru un/vai šos maksājumus nav
iespējams noņemt/atskaitīt/ieturēt no Nomnieka bankas kartes, Iznomātājs izraksta un uz Nomnieka e-pastu
nosūta rēķinu, kas Nomniekam jāapmaksā 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja Nomnieks
neveic rēķinu apmaksu norādītajā termiņā, Iznomātājs ir tiesīgs piedzīt parāda summu no Nomnieka ar trešo
personu starpniecību.
10. Ja Nomnieks kavē jebkādu maksājumu apmaksas termiņus, tad Nomniekam ir pienākums maksāt
Iznomātājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas
par katru maksājuma nokavēto dienu. Nokavējuma procenti maksājami papildus pamata maksājumiem un
neatbrīvo Nomnieku no to apmaksas un Līgumsaistību pilnīgas izpildes.
11. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt, ka jebkādu maksājumu neveikšanas gadījumā Iznomātājam
ir tiesības nodot Līgumu, Nomnieka personas datus trešajām personām piedziņas darbību veikšanai. Visus
izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, pilnā apmērā apmaksā Nomnieks. Tāpat Iznomātājs Nomnieka datus
un Līguma kopiju var iesniegt iestādēm, piemēram, policijai, tiesai u.t.t., lai pierādītu, ka Līguma darbības laikā
Auto ir atradies pie Nomnieka.
12. Maksājumu neveikšanas gadījumā Iznomātājam ir arī tiesības nodot Līgumu, Nomnieka personas datus
trešajām personām, lai tās veiktu Auto pārņemšanu un nogādātu Auto atpakaļ Iznomātājam. Auto pārņemšana
var notikt arī bez Nomnieka fiziskas klātbūtnes, taču ir saistoša Nomniekam. Šādā gadījumā Nomniekam tiek
pielīgts pienākums segt pilnīgi visas Iznomātājam ar Auto pārņemšanu saistītās izmaksas (tajā skaitā, bet ne
tikai, atlīdzināmie izdevumi trešajai personai (Auto pārņēmējam), evakuatora izmaksas, Auto transportēšanas
izmaksas, degvielas izdevumi, juridiskās palīdzības izmaksas u.t.t.); šādu izdevumu segšana neatbrīvo
Nomnieku no pienākuma veikt citus maksājumus, kas izriet no Līguma. Ja Auto tiek pārņemts no Nomnieka,
Iznomātājs nesedz Nomniekam nekādus Nomniekam tādējādi radītos zaudējumus.
13. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma. Lai nodotu
kādam savas tiesības un pienākumus, Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana.
14. Nomnieks zina, ka Auto ir paaugstinātas bīstamības avots.
15. Nomnieks ir tiesīgs lietot Auto Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku
piekrišanu šī Līguma ietvaros citās Eiropas Savienības valstīs. Ja Nomnieks pārkāpj šī punkta noteikumus,
Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt Nomniekam un Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgādāt Auto Iznomātājam.
Šādā gadījumā Iznomātājs nesedz Nomniekam nekādus tam radušos zaudējumus un Iznomātājs ir tiesīgs
neatgriezt Nomnieka iemaksāto drošības naudu un Nomas maksu par atlikušajām diennaktīm. Papildus
Iznomātājs var piestādīt Nomniekam administrācijas maksu un naudas sodu saskaņā ar Līgumu un Pielikumu
Nr.1, kā arī Nomniekam ir pienākums segt visus Iznomātājam radušos zaudējumus.
16. Ja Nomnieka dēļ Auto aiztur jebkādas valsts iestādes un Auto tiek nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā
un/vai Auto tiek evakuēts, tad Nomniekam ir pienākums par to nekavējoties informēt Iznomātāju un veikt visas
nepieciešamās darbības, lai atgūtu Auto savā vai Iznomātāja lietošanā. Gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts,
Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt Auto, neatlīdzinot Nomniekam nekādus zaudējumus. Šādos gadījumos Nomnieks
joprojām paliek atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi (tajā skaitā apmaksāt visus tādējādi uzliktos
sodus, dīkstāves izdevumus un citus Iznomātājam radītos zaudējumus), bet tas nedod tiesības Nomniekam uz
nomas termiņa pagarinājumu un Iznomātājam nav pienākums atgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu.
17. Ja Auto tiek izmantots pārkāpjot Līguma noteikumus, Iznomātājs patur sev tiesības jebkurā laikā pārņemt
Auto savā valdījumā bez iepriekšēja brīdinājuma un vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Iznomātājs
neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus, neatgriež Nomniekam tā iemaksāto drošības naudu (ja Nomnieks
ir juridiska persona un drošības naudas maksājumu veicis ar bankas pārskaitījumu) un nomas maksu par
atlikušo nomas periodu, bet Nomniekam tiek papildus pielīgts pienākums segt visas Iznomātājam šādā veidā
radušās izmaksas un zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kā arī visus Nomniekam (un/vai
Auto) uzliktos sodus un sodus, kas minēti Pielikumā Nr.1.
18. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus, kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, t.sk., bet ne tikai,
Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas, un/vai nozaudēšanas
izdevumus, Auto evakuācijas izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu šī Līguma darbības
laikā Nomnieka vai trešo personu dēļ. Nomnieks ir informēts, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
19. Iznomātājs nenes atbildību par jebkādu īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis Auto, tai skaitā par šī
īpašuma pazušanu vai bojājumu. Šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visu īpašumu, ko tas
pārvadā un kas atrodas Auto. Tāpat Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam par nāvi, miesas bojājumu vai citādu
kaitējumu veselībai, kaitējumu videi vai jebkādu citu kaitējumu, kas radies Auto lietošanas rezultātā.
20. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt, vai Nomnieks ievēro Auto ekspluatācijas un Līguma noteikumus.
21. Auto ir apdrošināts atbilstoši OCTA noteikumiem, kā arī ir noteikts Nomnieka pašrisks KASKO
apdrošināšanas gadījumā.
Par ikvienu Auto radīto bojājumu materiāli atbildīgs ir Nomnieks, taču Nomniekam ir iespēja Līguma ietvaros,
atsevišķi piemaksājot par katru nomas diennakti, iegādāties KASKO apdrošināšanu, kas paredz, ka gadījumā, ja
ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība šādos
gadījumos tiek samazināta līdz EUR 0.00, par ko tiek veikta atzīme Līgumā par automašīnas nomu. Tomēr, ja
apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt KASKO atlīdzību Iznomātājam (vai izmaksā
atlīdzību, kas pilnā apmērā nesedz Iznomātājam radīto izdevumu un zaudējumu apjomu), Nomnieks joprojām
paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju un Nomniekam ir pienākums segt Iznomātājam 100% no
jebkādu zaudējumu (gan tiešo, gan netiešo) un/vai izdevumu apmēra.
KASKO apdrošināšana neattiecas uz situācijām, kad Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma nosacījumus un/vai spēkā
esošos Ceļu satiksmes un/vai citus saistošos noteikumus un/vai ja Auto ir vadījis neautorizēts autovadītājs; šādā
gadījumā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par jebkādiem Iznomātājam radītajiem zaudējumiem (gan
tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem).
22. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Auto pirms Līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa
Nomniekam netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Auto nav iespējams turpināt lietot, jo Auto rdušies
tehniski bojājumi, kurus nav radījis Nomnieks.
23. Nomas termiņa laikā Iznomātājam nav pienākums nodrošināt Nomnieku ar citu automašīnu, ja iznomātais
Auto iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, ticis bojāts, gājis bojā, nozagts vai tml.
24. Pusēm vienojoties, nomas termiņu ir iespējams pagarināt, bet Iznomātājs ir tiesīgs arī tam nepiekrist. Ja
Iznomātājs nepiekrīt nomas termiņa pagarinājumam, tad Nomnieka veiktais maksājums par nomas termiņa
pagarināšanu nedod tiesības Nomniekam uz turpmāku Auto nomu un Auto jānogādā atpakaļ Iznomātājam
Līgumā noteiktajā laikā. Ja Iznomātājs ir piekritis termiņa pagarinājumam (tajā skaitā arī telefoniski vai
elektroniski, par ko var arī neizdarīt piezīmi Līgumā), tad pagarinātais laika posms tiek ieskaitīts Līguma darbības
laikā.
25. Par Līguma darbības laiku tiek uzskatīts viss laika posms no Līguma parakstīšanas dienas līdz brīdim, kamēr
tiek parakstīts Auto-Transportlīdzekļa saņemšanas akts (Līgumā par automašīnas nomu vai atsevišķā aktā).
Tikmēr arī uzskatāms, ka Auto atrodas pie Nomnieka un Pusēm ir saistoši Līguma noteikumi. Akts uzskatāms
par parakstītu, kad uz tā parakstās Iznomātājs. Neviena no Pusēm nav tiesīga kavēt minētā akta parakstīšanu.
26. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir jārīkojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības
valsts normatīvajiem aktiem, izsaucot policiju vai noformējot saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes
negadījumu, kā arī par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs. Ja Auto tiek bojāts citu nelaimes gadījumu rezultātā
(piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās,
ka tiek sastādīts nelaimes gadījuma protokols. Par jebkādiem nelaimes gadījumiem un/vai Auto un/vai to daļu
bojājumiem un/vai zādzību nekavējoties jāinformē Iznomātājs un jāizsauc policija un jāpārliecinās, ka tiek
reģistrēts šāds fakts, kā arī jāaizpilda atbilstošs ziņojums par to. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu
pārējo nelaimes gadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par nelaimes gadījumu būtu
pilnīga. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai apdrošināšanas kompānijai visās prasībās un/vai
juridiskās lietās saistībā ar nelaimes gadījumiem, Auto vai tās daļu zādzībām. Jebkura policijas sastādīta akta
kopija Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 3 dienu laikā no konkrētā gadījuma iestāšanās dienas.
Ja Nomnieks nepienācīgi pilda vai nepilda šajā punktā noteikto, tas paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret
Iznomātāju par visiem Iznomātājam tādējādi radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan
nejaušiem).
27. Ja Līguma darbības laikā vai atdodot Auto Iznomātājam 30 dienu laikā tiek konstatēts, ka Līguma darbības
laikā Nomnieka vainas, nolaidības, bezatbildības, nezināšanas, nevērības, ļaunprātības vai neuzmanības dēļ
Auto ir radušies bojājumi, Puses Līguma par automašīnas nomu norādītajā vietā vai atsevišķā aktā norāda Auto
bojājumus. Ja Auto tiek nodots Iznomātājam bez fiziskas Nomnieka klātbūtnes, tad Iznomātājs šādu aktu ir
tiesīgs sastādīt un parakstīt vienpusēji, pieaicinot klāt 2 lieciniekus, un tas ir saistošs Nomniekam.
Pēc akta sastādīšanas Auto tiek nogādāts Iznomātāja izvēlētā autoservisā, kur aktā norādītie Auto bojājumi tiek
novērsti uz Nomnieka rēķina, izņemot gadījumus, kad Nomnieks papildus izvēlējies KASKO apdrošināšanu un
kas definējami zem šīs apdrošināšanas noteikumiem un kurus apdrošināšanas kompānija apņemas segt. Auto
remonta darbu izmaksas sedz Nomnieks, saskaņā ar Iznomātāja piestādīto rēķinu 3 (trīs) dienu laikā no
Iznomātāja rēķina izrakstīšanas dienas.
Par laika posmu, kurā Auto tiek remontēts saistībā ar šajā punktā minētajiem bojājumiem, Nomniekam ir
pienākums maksāt Iznomātājam arī dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas
nomas maksai saskaņā ar Līgumu.
28. Ja Nomnieka vainas, neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības vai ļaunprātības dēļ Auto nav
iespējams iznomāt tālāk citām personām, tad Nomnieka pienākums ir maksāt Iznomātājam dīkstāves maksu par
katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu par automašīnas nomu
līdz brīdim, kamēr Auto atkal var iznomāt tālāk.
29. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Iznomātāja telpās ierīkotajām
videonovērošanas iekārtām un tam nav pretenziju šajā sakarā. Videonovērošanas mērķis ir Iznomātāja interešu
un tiesību aizsardzība un drošība. Iznomātājs patur sev tiesības publicēt šos ierakstus ar televīzijas, laikrakstu un
interneta starpniecību gadījumā, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no
Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezta,
kā arī gadījumos, ja Nomnieks neatgādā Auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā laikā un vietā.
30. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt
Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu un drošības naudu (ja Nomnieks ir juridiska persona un drošības
naudas maksājumu veicis ar bankas pārskaitījumu) un piedzīt papildus izmaksas saskaņā ar Līgumu, Pielikumu
Nr.1 un likumu.
31. Nomnieks ir informēts, ka, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) dienu laikā no Līguma darbības
termiņa beigām vai Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka
Auto netiks nogādāts atpakaļ Iznomātājam, Iznomātājs ziņos Latvijas Republikas drošības un varas iestādēm par
iespējamo noziedzīga nodarījuma faktu.
32. Persona, kas paraksta Līgumu juridiskas personas/uzņēmuma vārdā pati kā fiziska persona uzņemas atbildēt
Iznomātajam kā pats parādnieks par Nomnieka Līgumā ietvertajām saistībām un prasībām, kas Iznomātājam var
rasties vai ir radušās pret Nomnieku par Nomnieka saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai jebkuriem citiem
Iznomātāja prasījumiem pret Nomnieku, kas izriet no Līguma un likuma.
33. Ja Auto ir iznomājusi juridiska persona, tad šī juridiskā persona uzņemas pilnu atbildību par visu fizisko
personu, tās darbinieku un/vai pilnvaroto personu darbību vai bezdarbību (tajā skaitā Ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumi, sodu apmaksas, bojājumi u.t.t..), ko šīs personas ir izdarījušas Līguma darbības laikā.
34. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
35. Līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Līguma
pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
36. Līguma noteikumi ir saistoši abu Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem pilnā tā apjomā.
37. Jautājumus, kas netiek atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto.
38. Ja kāds no šī Līguma punktiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējos šī Līguma punktus.
39. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt to un uzņemties tajā ietvertās tiesības un
pienākumus.
40. Noteikumi sastādīti uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja,
bet otrs pie Nomnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Šie noteikumi ir Līguma par automašīnas nomu neatņemams pielikums. Līgumam ir saistošs arī otrā pusē
esošais Pielikums Nr.1.
Apliecinu, ka esmu izlasījis visus Līguma nosacījumus un es
tiem pilnībā piekrītu, kā arī saprotu tiesiskās sekas, kas
iestājas parakstot šo Līgumu.
Iznomātājs: Nomnieks:____________________________________
Lejuplādēt PDF