Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (cookies). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
  • Sazinies:  
  •  
  •  
  •  

Noteikumi

 

1. Iznomātājs iznomā Nomniekam automašīnu (turpmāk tekstā – Auto), kas norādīta saistošajā Līgumā par automašīnas nomu. Vienlaicīgi ar Auto Nomniekam tiek nodots viss ar Auto saistītais aprīkojums un piederumi (atslēgas, dokumenti, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.).
2. Nomnieks, parakstot Līgumu par automašīnas nomu un šos noteikumus (turpmāk abi kopā saukti – Līgums) apliecina, ka viņam ir atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība, tām nav uzlikts liegums un tās ir derīgas.
3. Iznomātājs nodod Auto Nomniekam vispārēji labā stāvoklī un darba kārtībā. Visi defekti/trūkumi tiek fiksēti Līguma sadaļā “Transportlīdzekļa izsniegšanas akts”. Nomnieka pienākums ir pārbaudīt nodotā Auto stāvokli un ar savu parakstu apliecināt, ka tas atbilst „Transportlīdzekļa izsniegšanas aktā” norādītajam stāvoklim. Visas sūdzības, kas tiek saņemtas pēc tam, tiek uzskatītas par nepamatotām un par tām atbildību uzņemas Nomnieks, ja vien Nomnieks neiesniedz Iznomātājam objektīvi pamatotus pieradījumus tam, ka šādi bojājumi nav radušies Nomnieka vainas dēļ.
4. Nomniekam ir pienākums:
a) pirms Līguma noslēgšanas iemaksāt Iznomātājam došības naudu par Auto vai ļaut priekšautorizēt to no bankas maksājuma kartes, samaksāt nomas maksu un apmaksāt visus papildus pakalpojumus, ja Nomnieks tādus izvēlējies;
b) pēc Līguma termiņa beigām nodot Auto Iznomātājam iepriekš norunātajā vietā un laikā, tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī un ar tādu pašu degvielas tvertnes daudzumu, kāds tas bijis Auto saņemšanas brīdī, kā arī ar visām iekārtām, piederumiem un dokumentiem. Ja Nomnieks nenodod Auto Iznomātājam noteiktajā vietā un laikā, tas par ikvienu laikā neatdoto Auto kavējuma dienu maksā Iznomātājam Līgumā noteikto nomas maksu par katru dienu līdz dienai, kamēr Auto tiek nogādāta atpakaļ Iznomātājam;
c) ievērot Auto drošas ekspluatācijas noteikumus un lietot Auto kā krietnam un rūpīgam saimniekam, ievērojot Līguma, visus spēkā esošos Ceļu satiksmes un citus saistošos noteikumus;
d) jebkāda Auto bojājuma gadījumā nekavējoties par to ziņot Iznomātājam pa tālr. +371 20660000 vai +371 20010111 un, vienojoties ar Iznomātāju, nepieciešamības gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, nogādāt Auto Iznomātājam adresē Mūkusalas iela 59a, Rīga, Latvija;
e) veikt Līgumā paredzētos nomas un visus citus ar nomu, ar šo Līgumu un Auto lietošanu saistītus maksājumus, ievērojot Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus.
f) sniegt Iznomātajam par sevi pilnīgu un patiesu informāciju un nekavējoties informēt Iznomātāju, ja Nomniekam Līguma darbības laikā mainās adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese;
g) visā šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par katru bojājumu, kas nodarīts Auto, un par ikvienu tādējādi radušos zaudējumu (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem) Iznomātājam un/vai trešajām personām, kas ir noticis Līguma noteikumu pārkāpuma, Nomnieka neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ.
h) nekavējoties apmaksāt visus Iznomātāja piestādītos rēķinus par Ceļu satiksmes un/vai citu saistošo noteikumu pārkāpumiem, kas radušies Līguma darbības laikā, kā arī samaksāt Iznomātājam šo sodu administrācijas maksu (Pielikums Nr.1), ja šos maksājumus nav bijis iespējams ieturēt no iemaksātās drošības naudas un/vai ieturēt no Nomnieka bankas kartes. Nomniekam ir pienākums apmaksāt arī visus citus sodus (tajā skaitā fotoradaru, videoradaru sodus), kas var Iznomātājam kļūt zināmi arī pēc šī Līguma darbības termiņa beigām, bet ir fiksēti tā laikā.
i) atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos), kuri radušies Iznomātājam sakarā ar trešo personu pieteiktajiem prasījumiem un pretenzijām attiecībā uz Auto par laiku, kad Auto ir bijis Nomnieka lietošanā;
j) ievērot Līgumā norādīto nobraukuma limitu; apmaksāt visu degvielu, kas tiek izmantota Auto lietošanai, un segt citus izdevumus, kuri ir saistīti ar Auto ekspluatāciju, segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Līguma darbības laikā, tai skaitā par Auto mazgāšanu un salona tīrīšanu;
k) turēt Auto diennakts apsargājamās stāvvietās;
l) darīt visu iespējamo, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Auto, tajā skaitā arī dabas stihiju un/vai nepārvaramas varas laikā;
m) apmaksāt visas administrācijas maksas un sodus, kas radušies pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
n) pēc Iznomātāja pieprasījuma personīgi atrādīt Auto Iznomātājam, Iznomātāja norādītā vietā, laikā;
o) par saviem līdzekļiem iegādāties vinjetes, apmaksāt izdevumus par maksas ceļu izmantošanu u.t.t.
5. Nomniekam ir aizliegts:
a) nodot Auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām. Ja Nomnieks ir nodevis Auto trešajai personai un tas tiek bojāts, tam radušies neatgriezeniski bojājumi vai notikusi tā pilnīga bojāeja, zādzība, Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi;
b) veikt Auto pārbūvi, uzstādīt tajā palīgiekārtas, aizvietot esošās iekārtas ar citām, kā arī patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību veikt jebkādus Auto remonta darbus vai detaļu nomaiņu, izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir iepriekš rakstiski saskaņotas ar Iznomātāju;
c) savā prombūtnes laikā atstāt Auto salonā Auto dokumentus un atslēgas;
d) smēķēt Auto;
e) piedalīties ar Auto jebkāda veida sacensībās; driftēt (braukt sānslīdē); izmantot to mācību braucienos; to ieķīlāt; nodot Auto apakšnomā; izmantot to pretlikumīgu darbību veikšanai; izmantot Auto braukšanai bezceļa apstākļos; izbraukt vai izvest (pārvietot) to no Eiropas Savienības; izmantot Auto citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai;
f) veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt Auto un/vai radīt jebkādus zaudējumus Iznomātājam.
6. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas un atbilstošas degvielas lietošanu, uzpildot Auto, kā arī par eļļas līmeņa, visu citu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli un nepieciešamības gadījuma arī papildināšanu pie katras Auto degvielas uzpildīšanas reizes.
7. Nomnieka iemaksāto drošības naudu Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 10 (desmit) darba dienām pēc dienas, kad Auto ir atgriezts atpakaļ Iznomātajam, vai ilgāk, ja Nomnieks Auto ir radījis bojājumus, par kuriem tam jāatlīdzina Iznomātājam un kurus Iznomātājs novērš, vai ja ir neskaidrības par neapmaksātiem sodiem, ko radījis Nomnieks. Nomnieks ir informēts, ka, ja drošības nauda ir priekšautorizēta no bankas kartes, tās atbloķēšanas ilgums var palielināties banku darbības rezultātā.
8. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par visiem sodiem saistībā ar satiksmes vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem nomas periodā, kā arī par jebkuriem citiem likumu pārkāpumiem un to radītajām sekām. Ja Līguma darbības laikā Auto tiek uzlikts sods, sodu apmaksu veic Iznomātājs. Par piemēroto sodu un šī soda administrēšanas maksu Iznomātājs piestāda rēķinu Nomniekam, ja šo maksājumu nav bijis iespējams ieturēt no Nomnieka bankas kartes un/vai drošības naudas.
9. Iznomātājs ir tiesīgs no Nomnieka iemaksātās drošības naudas un/vai Nomnieka bankas kartes vienpusēji bez Nomnieka piekrišanas un fiziskas klātbūtnes ieturēt: samaksu par Auto bojājumiem, Pielikumā Nr.1 norādītos maksājumus, apdrošināšanas pašriska summas, sodus par satiksmes un/vai autotransporta stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, soda naudas administrēšanas maksas, maksājumus par maksas ceļu izmantošanu, dīkstāves izdevumus, trešo personu pieprasījumus, aprīkojuma zudumu, u.tml. maksājumus, kā arī jebkurus Iznomātājam radītus izdevumus un/vai zaudējumus, kas radušies šī Līguma sakarā. Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniedz iemaksāto drošības naudas apmēru un/vai šos maksājumus nav iespējams noņemt/atskaitīt/ieturēt no Nomnieka bankas kartes, Iznomātājs izraksta un uz Nomnieka e-pastu nosūta rēķinu, kas Nomniekam jāapmaksā 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja Nomnieks neveic rēķinu apmaksu norādītajā termiņā, Iznomātājs ir tiesīgs piedzīt parāda summu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību.
10. Ja Nomnieks kavē jebkādu maksājumu apmaksas termiņus, tad Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavēto dienu. Nokavējuma procenti maksājami papildus pamata maksājumiem un neatbrīvo Nomnieku no to apmaksas un Līgumsaistību pilnīgas izpildes.
11. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt, ka jebkādu maksājumu neveikšanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības nodot Līgumu, Nomnieka personas datus trešajām personām piedziņas darbību veikšanai. Visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, pilnā apmērā apmaksā Nomnieks. Tāpat Iznomātājs Nomnieka datus un Līguma kopiju var iesniegt iestādēm, piemēram, policijai, tiesai u.t.t., lai pierādītu, ka Līguma darbības laikā Auto ir atradies pie Nomnieka.
12. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma. Lai nodotu kādam savas tiesības un pienākumus, Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana.
13. Nomnieks zina, ka Auto ir paaugstinātas bīstamības avots.
14. Nomnieks ir tiesīgs lietot Auto Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu šī Līguma ietvaros citās Eiropas Savienības valstīs. Ja Nomnieks pārkāpj šī punkta noteikumus, Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt Nomniekam un Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgādāt Auto Iznomātājam. Šādā gadījumā Iznomātājs nesedz Nomniekam nekādus tam radušos zaudējumus un Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomnieka iemaksāto drošības naudu un Nomas maksu par atlikušajām diennaktīm. Papildus Iznomātājs var piestādīt Nomniekam administrācijas maksu un naudas sodu saskaņā ar Līgumu un Pielikumu Nr.1, kā arī Nomniekam ir pienākums segt visus Iznomātājam radušos zaudējumus.
15. Ja Nomnieka dēļ Auto aiztur jebkādas valsts iestādes un Auto tiek nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai Auto tiek evakuēts, tad Nomniekam ir pienākums par to nekavējoties informēt Iznomātāju un veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Auto savā vai Iznomātāja lietošanā. Gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt Auto, neatlīdzinot Nomniekam nekādus zaudējumus. Šādos gadījumos Nomnieks joprojām paliek atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi (tajā skaitā apmaksāt visus tādējādi uzliktos sodus, dīkstāves izdevumus un citus Iznomātājam radītos zaudējumus), bet tas nedod tiesības Nomniekam uz nomas termiņa pagarinājumu un Iznomātājam nav pienākums atgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu.
16. Ja Auto tiek izmantots pārkāpjot Līguma noteikumus, Iznomātājs patur sev tiesības jebkurā laikā pārņemt Auto savā valdījumā bez iepriekšēja brīdinājuma un vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus, neatgriež Nomniekam tā iemaksāto drošības naudu (ja Nomnieks ir juridiska persona un drošības naudas maksājumu veicis ar bankas pārskaitījumu) un nomas maksu par atlikušo nomas periodu, bet Nomniekam tiek papildus pielīgts pienākums segt visas Iznomātājam šādā veidā radušās izmaksas un zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kā arī visus Nomniekam (un/vai Auto) uzliktos sodus un sodus, kas minēti Pielikumā Nr.1.
17. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus, kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, t.sk., bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas, un/vai nozaudēšanas izdevumus, Auto evakuācijas izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu šī Līguma darbības laikā Nomnieka vai trešo personu dēļ. Nomnieks ir informēts, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts. 18. Iznomātājs nenes atbildību par jebkādu īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis Auto, tai skaitā par šī īpašuma pazušanu vai bojājumu. Šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visu īpašumu, ko tas pārvadā un kas atrodas Auto. Tāpat Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam par nāvi, miesas bojājumu vai citādu kaitējumu veselībai, kaitējumu videi vai jebkādu citu kaitējumu, kas radies Auto lietošanas rezultātā.
19. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt, vai Nomnieks ievēro Auto ekspluatācijas un Līguma noteikumus.
20. Auto ir apdrošināts atbilstoši OCTA noteikumiem, kā arī ir noteikts Nomnieka pašrisks KASKO apdrošināšanas gadījumā. Par ikvienu Auto radīto bojājumu materiāli atbildīgs ir Nomnieks, taču Nomniekam ir iespēja Līguma ietvaros, atsevišķi piemaksājot par katru nomas diennakti, iegādāties KASKO apdrošināšanu, kas paredz, ka gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība šādos gadījumos tiek samazināta līdz EUR 0.00, par ko tiek veikta atzīme Līgumā par automašīnas nomu. Tomēr, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt KASKO atlīdzību Iznomātājam (vai izmaksā atlīdzību, kas pilnā apmērā nesedz Iznomātājam radīto izdevumu un zaudējumu apjomu), Nomnieks joprojām paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju un Nomniekam ir pienākums segt Iznomātājam 100% no jebkādu zaudējumu (gan tiešo, gan netiešo) un/vai izdevumu apmēra. KASKO apdrošināšana neattiecas uz situācijām, kad Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma nosacījumus un/vai spēkā esošos Ceļu satiksmes un/vai citus saistošos noteikumus un/vai ja Auto ir vadījis neautorizēts autovadītājs; šādā gadījumā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par jebkādiem Iznomātājam radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem).
21. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Auto pirms Līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa Nomniekam netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Auto nav iespējams turpināt lietot, jo Auto rdušies tehniski bojājumi, kurus nav radījis Nomnieks.
22. Nomas termiņa laikā Iznomātājam nav pienākums nodrošināt Nomnieku ar citu automašīnu, ja iznomātais Auto iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, ticis bojāts, gājis bojā, nozagts vai tml.
23. Pusēm vienojoties, nomas termiņu ir iespējams pagarināt, bet Iznomātājs ir tiesīgs arī tam nepiekrist. Ja Iznomātājs nepiekrīt nomas termiņa pagarinājumam, tad Nomnieka veiktais maksājums par nomas termiņa pagarināšanu nedod tiesības Nomniekam uz turpmāku Auto nomu un Auto jānogādā atpakaļ Iznomātājam Līgumā noteiktajā laikā. Ja Iznomātājs ir piekritis termiņa pagarinājumam (tajā skaitā arī telefoniski vai elektroniski, par ko var arī neizdarīt piezīmi Līgumā), tad pagarinātais laika posms tiek ieskaitīts Līguma darbības laikā.
24. Par Līguma darbības laiku tiek uzskatīts viss laika posms no Līguma parakstīšanas dienas līdz brīdim, kamēr tiek parakstīts Auto-Transportlīdzekļa saņemšanas akts (Līgumā par automašīnas nomu vai atsevišķā aktā). Tikmēr arī uzskatāms, ka Auto atrodas pie Nomnieka un Pusēm ir saistoši Līguma noteikumi. Akts uzskatāms par parakstītu, kad uz tā parakstās Iznomātājs. Neviena no Pusēm nav tiesīga kavēt minētā akta parakstīšanu.
25. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir jārīkojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības valsts normatīvajiem aktiem, izsaucot policiju vai noformējot saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu, kā arī par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs. Ja Auto tiek bojāts citu nelaimes gadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts nelaimes gadījuma protokols. Par jebkādiem nelaimes gadījumiem un/vai Auto un/vai to daļu bojājumiem un/vai zādzību nekavējoties jāinformē Iznomātājs un jāizsauc policija un jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts šāds fakts, kā arī jāaizpilda atbilstošs ziņojums par to. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo nelaimes gadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par nelaimes gadījumu būtu pilnīga. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai apdrošināšanas kompānijai visās prasībās un/vai juridiskās lietās saistībā ar nelaimes gadījumiem, Auto vai tās daļu zādzībām. Jebkura policijas sastādīta akta kopija Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 3 dienu laikā no konkrētā gadījuma iestāšanās dienas. Ja Nomnieks nepienācīgi pilda vai nepilda šajā punktā noteikto, tas paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju par visiem Iznomātājam tādējādi radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušiem).
26. Ja Līguma darbības laikā vai atdodot Auto Iznomātājam 30 dienu laikā tiek konstatēts, ka Līguma darbības laikā Nomnieka vainas, nolaidības, bezatbildības, nezināšanas, nevērības, ļaunprātības vai neuzmanības dēļ Auto ir radušies bojājumi, Puses Līguma par automašīnas nomu norādītajā vietā vai atsevišķā aktā norāda Auto bojājumus. Ja Auto tiek nodots Iznomātājam bez fiziskas Nomnieka klātbūtnes, tad Iznomātājs šādu aktu ir tiesīgs sastādīt un parakstīt vienpusēji, pieaicinot klāt 2 lieciniekus, un tas ir saistošs Nomniekam. Pēc akta sastādīšanas Auto tiek nogādāts Iznomātāja izvēlētā autoservisā, kur aktā norādītie Auto bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina, izņemot gadījumus, kad Nomnieks papildus izvēlējies KASKO apdrošināšanu un kas definējami zem šīs apdrošināšanas noteikumiem un kurus apdrošināšanas kompānija apņemas segt. Auto remonta darbu izmaksas sedz Nomnieks, saskaņā ar Iznomātāja piestādīto rēķinu 3 (trīs) dienu laikā no Iznomātāja rēķina izrakstīšanas dienas. Par laika posmu, kurā Auto tiek remontēts saistībā ar šajā punktā minētajiem bojājumiem, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam arī dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu.
27. Ja Nomnieka vainas, neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības vai ļaunprātības dēļ Auto nav iespējams iznomāt tālāk citām personām, tad Nomnieka pienākums ir maksāt Iznomātājam dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu par automašīnas nomu līdz brīdim, kamēr Auto atkal var iznomāt tālāk.
28. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Iznomātāja telpās ierīkotajām videonovērošanas iekārtām un tam nav pretenziju šajā sakarā. Videonovērošanas mērķis ir Iznomātāja interešu un tiesību aizsardzība un drošība. Iznomātājs patur sev tiesības publicēt šos ierakstus ar televīzijas, laikrakstu un interneta starpniecību gadījumā, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezta, kā arī gadījumos, ja Nomnieks neatgādā Auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā laikā un vietā.
29. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu un drošības naudu (ja Nomnieks ir juridiska persona un drošības naudas maksājumu veicis ar bankas pārskaitījumu) un piedzīt papildus izmaksas saskaņā ar Līgumu, Pielikumu Nr.1 un likumu.
30. Nomnieks ir informēts, ka, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) dienu laikā no Līguma darbības termiņa beigām vai Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks nogādāts atpakaļ Iznomātājam, Iznomātājs ziņos Latvijas Republikas drošības un varas iestādēm par iespējamo noziedzīga nodarījuma faktu.
31. Persona, kas paraksta Līgumu juridiskas personas/uzņēmuma vārdā pati kā fiziska persona uzņemas atbildēt Iznomātajam kā pats parādnieks par Nomnieka Līgumā ietvertajām saistībām un prasībām, kas Iznomātājam var rasties vai ir radušās pret Nomnieku par Nomnieka saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai jebkuriem citiem Iznomātāja prasījumiem pret Nomnieku, kas izriet no Līguma un likuma.
32. Ja Auto ir iznomājusi juridiska persona, tad šī juridiskā persona uzņemas pilnu atbildību par visu fizisko personu, tās darbinieku un/vai pilnvaroto personu darbību vai bezdarbību (tajā skaitā Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, sodu apmaksas, bojājumi u.t.t..), ko šīs personas ir izdarījušas Līguma darbības laikā.
33. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
34. Līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Līguma pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
35. Līguma noteikumi ir saistoši abu Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem pilnā tā apjomā.
36. Jautājumus, kas netiek atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
37. Ja kāds no šī Līguma punktiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējos šī Līguma punktus.
38. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt to un uzņemties tajā ietvertās tiesības un pienākumus.
39. Noteikumi sastādīti uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Šie noteikumi ir Līguma par automašīnas nomu neatņemams pielikums. Līgumam ir saistošs arī otrā pusē esošais Pielikums Nr.1.

Ar šo Iznomātājs ir noteicis sekojošus sodus un administrēšanas maksu par šādiem Nomnieka izdarītiem pārkāpumiem:

1. Nomniekam iegādājoties papildus pakalpojumu KASKO ar 0 pašrisku neattiecas punkti Nr.9, 10.,11., 19., bet iegādājoties KASKO riepām – 7., 8. 2. Parakstot šo Pielikumu Nr.1, Nomnieks pilnībā piekrīt visiem augstāk minētiem administrēšanas maksas un sodu apmēriem un apņemas neizvirzīt par tiem un to apmēriem nekāda veida pretenzijas. 3. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka apņemas apmaksāt visus augstāk minētos sodus, administrēšanas maksas, kā arī izdevumus par Automašīnai radītiem bojājumiem (neatkarīgi no tā vai šādus bojājumus nodarījis viņš pats vai trešās personas). Šos izdevumus pilnā apmērā Nomnieks atļauj noņemt/ieturēt no Līgumā par automašīnas nomu norādītās bankas kartes (vai bankas kartes, ar kuru veikta priekšautorizācija) vai iemaksātās drošības naudas. Nomnieks apstiprina, ka, ja apmaksa ir jāveic ar kredītkarti vai norēķinu karti, Nomnieka paraksts zemāk dod tiesības atskaitīt kopējo summu no tās ar vai bez Nomnieka un/vai norēkinu kartes klātbūtnes. 4. Ja Nomnieks kavē maksājumu apmaksas termiņus un/vai daļēji veic maksājumu, vai ja nav iespējams ieturēt maksājumus no Nomnieka bankas kartes un/vai iemaksatās drosības naudas, Iznomātājam ir tiesības parāda piedziņu nodot parāda piedziņas uzņēmumiem (tajā skaitā līgumsoda, nokavējuma procentu un citu iespējamo maksājumu piedziņai). Visas izmaksas, kas saistītas ar parādu atgūšanu, pilnībā sedz Nomnieks.

Nr. Pārkāpums Sods EUR
1 Smēķēšana automašīnā no 300
2 Automašīnas atslēgas nozaudēšana no 400
3 Automašīnas tehniskās pases oriģināla nozaudēšana 200
4 Papildus aprīkojuma nozaudēšana no 200
5 Numurzīmes nozaudēšana no 200
6 Automašīnas aprīkojuma sabojāšana vai nozaudēšana no 500
7 Bojāta riepa no 150
8 Bojāts lietais disks no 250
9 Bukte (B) no 100
10 Skrāpējums (S) no 100
11 Bojāta detaļa (A)
(vairākas buktes, skrāpējumi uz vienas detaļas vai citādi bojājumi)
no 150
12 Pārvietošanās ar izslēgtu dzinēju bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas atļaujas (braukšana uz auto evakuatora, cita transporta līdzekļa vilkšana vai atļauja, lai Automašīnu velk cits transporta līdzeklis u.t.t) no 1000
13 Izbraukšana no Latvijas Republikas teritorijas bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju no 2000
+ izmaksas transportējot automašīnu atpakaļ 1.00EUR par 1 km
14 Administrēšanas maksa par sodu apmaksu saistībā ar Ceļu satiksmes noteikumu un/vai citu saistošo noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu u.c.administratīviem sodiem 20 par katru sodu un 5 par katru nākamo +soda apmaksa
15 Degvielas iztrūkums 2.50 par 1 litru
16 Netīrs salons: a) netīrs salons kravas busiem – no 20 EUR; b) netīrs salons pasažieru busiem – no 40 EUR; c) netīrs salons vieglajiem auto – no 25 EUR no 20
17 Ļoti netīrs salons
(traips, skrāpējums, pleķis, izdedzis, sasmacis salons,u.t.t.)
no 150
18 Netīra virsbūve: a) netīra virsbūve vieglajiem auto – no 20 EUR; b) netīra virsbūve pasažieru busiem – no 30 EUR; c) netīra virsbūve kravas busiem – no 30 EUR no 20
19 Vienas virsbūves detaļas vismazākais bojājums no 100
20 Administrēšanas maksa par rēķinu par maksas ceļu izmantošanu apmaksa 20
21 Aizliegto darbību veikšana ar Automašīnu
(drifts, dragreiss, atrašanās lidlaukos vai skrejceļos, nelegālas kravas pārvadājumi, noziedzīgu darbību veikšana ar Auto u.t.t.)
no 5000
22 Nobraukuma ierobežojuma pārsniegšana 0.15 par 1 km
23 Klienta gaidīšana Automašīnas nodošanas/pieņemšanas adresē ilgāk par 30 minūtēm 30 stundā
24 Automašīnas transportēšana uz Iznomātāja stāvlaukumu, ja Nomnieka vainas dēļ ar Automašīnu vairāk nav iespējams braukt 1.00 par 1 km
25 Ilglaicīgi pārsniegts (ilgāk par 1 minūti) 120km/h ātrums Latvijā un valstīs, kur noteikts līdzīgs braukšanas ātrums no 200


Lejuplādēt PDF